ByggeAffald

Lad DKS bortskaffe dit byggeaffald miljørigtigt

 

Hvis DKS står for arbejdet med din nedrivning med dertilhørende byggeaffald sørger vi for at følge miljøbeskyttelsesloven og diverse bekendtgørelser ved vores håndtering af dit byggeaffald.

 

Meget byggeaffald kan bruges igen. Enten direkte, som det er, eller det kan genanvendes som materialer i nye produkter - og da bygge- og anlægsarbejde står for 1/3 af alt affald i verden, er der meget at vinde for miljø og klima, når vi sorterer affaldet fra til genanvendelse. Som ejer af affald, har du pligt til at sørge for sorteringen. Derfor er det vigtigt, at du får undersøgt materialerne allerede inden renoverings- eller nedrivningsprojektet går i gang.

 

Ældre bygninger kan indeholde en lang række proble­matiske stoffer, som enten skal deponeres eller special­ behandles. Hvis bygningen er opført eller renoveret mellem 1950 og 1977, skal der screenes for forekomst af PCB. Reglerne for anmeldelse af byggeaffald skal være med til at finde ud af, om der kan være brugt PCB-holdige byggematerialer i de bygninger, som skal renoveres, ombygges eller rives ned. Er der det, skal en kortlægning sikre, at de skadelige stoffer ikke bliver spredt til omgivelserne, når materialerne bliver til affald.

 

Byggeaffald kan ofte være forurenet med andre problematiske stoffer end PCB, fx asbest eller bly/tungmetaller. Derfor er det nødvendigt ved nedrivning først at foretage en bygningsgennemgang og derefter anmeldelse, sortering, efterfølgende behandling og bortskaffelse af disse stoffer.

 

Byggeaffald fra ombygninger, nedrivninger eller renoveringer skal anmeldes til kommunen. Det skal gøres senest 14 dage, før byggeri/nedrivning begynder.

 

Der er et kæmpe ressourcemæssigt potentiale i at sortere bygge- og anlægsaffald, så vi kan genanvende mere. Der findes imidlertid mange miljø- og sundhedsskadelige stoffer i det gamle bygge- og anlægsaffald, som vi ikke ønsker at recirkulere. Derfor er det vigtigt, at du får undersøgt materialerne allerede inden renoverings/nedrivningsprojektet går i gang. Som ejer af affald, er det dig, der har det juridiske ansvar for, at proces og sortering forløber korrekt.

 

Bygge- og anlægsaffald opdeles i fire kategorier: genanvendeligt affald, forbrændingsegnet affald, deponeringsaffald og farligt affald.

 

Derudover sorteres byggeaffaldet efter om det er:

natursten, teglsten, beton, blandinger, jern/metal, gips stenuld, jord eller asfalt.

Når du lader DKS bortskaffe dit byggeaffald:

  • Love og regler bliver overholdt
  • Diverse papirarbejde ordner vi
  • Miljøet bliver imødeset
  • Vi minimerer støj og støvgener

LÆS om PCB sanering

LÆS om skimmelsanering

LÆS om Tungmetaller/Bly

LÆS om Asbestsanering

DKS - Dansk Kvalitet Service  -  Tlf.: 93 60 65 75  -  E-mail: info@d-k-s.dk  -  cvr: 3972 6777

Nedrivning

 Miljøsanering

Materieludlejning

Mandskabsudlejning

Byggeservice

Om DKS

FÅ ET TILBUD HER